Zadzwoń do nas

+48 502 928 420

01-793 Warszawa

ul. Rydygiera 11A lok. 182

Zadzwoń do nas

+48 502 928 420

Klauzula informacyjna RODO

w zakresie przetwarzania danych osobowych

przez Biuro Rachunkowe

 

www.fiscoplan.pl

 

W związku z zawarciem / wykonywaniem / ustalaniem warunków umowy o świadczenie usług księgowych oraz zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) uprzejmie informujemy, iż:

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fiscoplan Rafał Suszycki (dalej „Biuro Rachunkowe”) z siedzibą przy ul. Rydygiera 11A m 182 w Warszawie (kod pocztowy: 01-793), Tel. 502928420, adres e-mail: rafal.suszycki@fiscoplan.pl.

 

Jako administrator danych osobowych jesteśmy zobowiązani do przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Jednocześnie informujemy, iż zasady przetwarzania danych osobowych określonych niniejszym dokumentem, są przez nas przestrzegane także w sytuacji, gdy Państwa dane osobowe zostają nam powierzone przez innych administratorów – naszych Klientów, na rzecz których świadczymy nasze usługi księgowo-płacowe (w tej sytuacji występujemy jako tzw. podmiot przetwarzający).

 

OSOBY, KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY

 

Biuro Rachunkowe przetwarza dane osobowe następujących osób:

 

 • Klienci;
 • Kontrahenci;
 • Pracownicy Biura - osoby będące stronami umów o pracę, umów cywilnoprawnych, umów o świadczenie usług lub i innych umów zawieranych przez nas w celach realizacji zadań Biura;
 • Osoby współpracujące z nami na co dzień w ramach wykonywanej działalności gospodarczej;
 • Inne osoby, które udostępniają nam swoje dane osobowe lub które pozyskujemy z innych źródeł zgodnie z przepisami prawa.

 

Biuro Rachunkowe pozyskuje dane osobowe w zakresie niezbędnym do spełnienia określonego celu ich przetwarzania.

 

Biuro Rachunkowe może przetwarzać udostępnione dane osobowe zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej.

 

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Biuro rachunkowe gromadzi w swoich bazach i przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 

 • zawarcie oraz wykonywanie umowy świadczenie usług księgowych i płacowych, w tym w zakresie rozliczeń z ZUS i podatkowych – podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. b RODO [przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy];
 • wypełnienie obowiązków Biura Rachunkowego, jako instytucji obowiązanej, wynikających ze stosowania Ustawy z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 • dochodzenie swoich roszczeń oraz ochrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. f RODO [przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora];
 • oferowanie Państwu bezpośrednio naszych usług powiązanych – podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. f RODO [przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora];
 • prowadzenie z Państwem bieżącej korespondencji - w formie papierowej oraz elektronicznej – podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. f RODO [przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora];
 • wykonanie ciążących na nas obowiązkach prawnych – podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. c RODO [przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze].

 

UDOSTĘPNIENIE DANYCH INNYM PODMIOTOM

 

Państwa dane osobowe możemy udostępniać także innym podmiotom, z którymi współpracujemy w ramach wykonywania ciążących na nas obowiązkach prawnych lub w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W tym celu, na podstawie zawartych umów o powierzenie danych osobowych oraz przepisów powszechnie obowiązujących podmioty te mogą przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji konkretnych zadań, będących przedmiotem wyżej wskazanych umów. Jako administrator Państwa danych osobowych zapewniamy prawidłowość przetwarzania danych osobowych także po stronie podmiotów, którym przekażemy Państwa dane osobowe. Wskazujemy, iż Państwa dane osobowe możemy powierzyć podmiotom, z którymi współpracujemy w następujących obszarach:

 

 • obszar IT (administracja sieci komputerowej);
 • obsługa prawna i doradztwo prawne na rzecz Klienta;
 • podmioty z branży finansowo-księgowej (dostawcy oprogramowania finansowo-księgowego);
 • inne podmioty, z którymi współpracujemy w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

 

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników uzależniony jest od celów ich przetwarzania przez Biuro Rachunkowe.

 

Państwa dane będą przez nas przetwarzane tylko i wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji konkretnego celu:

 

 • na czas trwania umowy lub na czas wskazany bezpośrednio w jej treści, a także na czas niezbędny do wykonania wszelkich rozliczeń z nią związanych;
 • zgodnie z terminami wynikającymi z przepisów prawa (dotyczy danych niezbędnych do wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych), w szczególności terminy zobowiązujące nas do archiwizacji dokumentacji przez określony czas.

 

W każdym z powyższych przypadków, po upływie niezbędnego okresu przetwarzania, dane mogą być przetwarzane tylko w celu dochodzenia roszczeń na tle łączących strony relacji do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tych roszczeń na drodze prawnej.

 

Informujemy, iż przetwarzamy dane tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania. W przypadku występowania więcej niż jednego celu, właściwym okresem przechowywania jest okres dłuższy.

 

PRAWA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

 

Przysługują Państwu następujące prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 

1) Prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość otrzymania ich kopii (dostarczymy Państwu kopię danych osobowych, jeśli uprzednio zwrócicie się Państwo do nas o ich udostępnienie, za co możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych);

 

2) Prawo do sprostowania przetwarzanych danych (macie Państwo prawo zażądać od nas niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a ponadto z uwzględnieniem celów przetwarzania macie Państwo prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia);

 

3) Prawo do żądania usunięcia przetwarzanych danych - mają Państwo prawo zażądać od nas niezwłocznego usunięcia danych w sytuacji, gdy:

 

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofacie Państwo zgodę, która jest podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych;
 • gdy wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania, a nie zachodzą żadne nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy ich przetwarzania; dane są przetwarzane niezgodne z prawem;
 • dane powinny zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie polskim lub prawie europejskim.

 

Powyższe nie będzie mieć jednak zastosowania w sytuacji, gdy przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do:

 

 • korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa europejskiego lub prawa polskiego,
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

4) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – macie Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w następujących sytuacjach:

 

 • gdy kwestionujecie Państwo prawidłowość danych (na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość);
 • gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
 • gdy Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • w przypadku złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania (do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu).

 

5) Prawo do przenoszenia danych (do innego administratora danych lub bezpośrednio do Państwa w zakresie określonym w art. 20 RODO, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego);

 

6) Prawo do wniesienia sprzeciwu (macie Państwo prawo do skierowania w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym ewentualnego profilowania; w tej sytuacji nie będziemy uprawnieni do przetwarzania Państwa danych, chyba że wykażemy istnienie:

 

 • ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, które będą nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub
 • podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń.

 

SKARGI

 

Jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązujące. Zachęcamy jednak do uprzedniego kontaktu z Biurem Rachunkowym celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

 

WYCOFANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Przysługuje Państwu prawo do wycofania w każdym czasie zgody na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych poprzez złożenie lub przesłanie oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych kierując swoje oświadczenia pod adres:

 

ul. Ludwika Rydygiera 11A/182, 01-793 Warszawa lub mailowo pod adres e-mail: rafal.suszycki@fiscoplan.pl.

 

Cofnięcie przez Państwa zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych, którego dokonywano na podstawie powyższej zgody przed jej wycofaniem.

 

INFORMACJA O BRAKU PROFILOWANIA

 

Informujemy, iż Biuro Rachunkowe nie przetwarza Państwa danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 

 

Data aktualizacji dokumentu: 1.09.2023 r.

 

Hołdując zasadzie "praktycznej doskonałości", oferujemy wyłącznie wypracowane i sprawdzone rozwiązania oraz standardy współpracy. Jednocześnie wciąż uczymy się i pozostajemy otwarci na nowe wyzwania Ustawodawcy :-)

Ta strona została stworzona w kreatorze WebWave.

 Projekt i wykonanie: Smart Pixel

Bywamy na Facebook'u